Privacyverklaring

De Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK) in Nederland bestaan uit plaatselijke gemeenten en deze gemeenten bezitten zelfstandige rechtspersoonlijkheid. Plaatselijke gemeenten zijn gebonden aan specifieke (kerkelijke) regels. Deze regels werken ook door in de privacybescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft ruimte aan kerken om conform hun eigen kerkelijke regels gegevens te verwerken.
De Nederlandse Gereformeerde Kerk te Leerdam – De Hoeksteen, hierna de Hoeksteen genoemd, verwerkt persoonsgegevens en andere data. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt. Hieronder staat wat u van ons kunt verwachten ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die we van u ontvangen ten behoeve van verwerking in onze ledenadministratie en via uw bezoek aan en gebruik van onze website (www.ngk-dehoeksteen.nl) De Hoeksteen geeft alleen de noodzakelijke gegevens van haar leden door aan derden als dat nodig is voor de uitoefening van haar taken. Daarbij kan gedacht worden aan administratiekantoren, bedrijven voor de verzorging van post en/of e-mails en aan internetdiensten zoals scipio-online.nl.

Doel van verwerking

Wij geloven dat God ons elkaar heeft gegeven, om van elkaar te houden en naar elkaar om te zien. Samen mogen we genieten van wat Hij ons geeft, en Hem hier dankbaar voor zijn. Ook voor de verbondenheid en liefde die we mogen vinden bij elkaar. Vanuit het geloof willen wij ook anderen daarbij uitnodigen. Om die reden worden er ook persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld, bijvoorbeeld voor het organiseren van bijeenkomsten en voor administratieve doeleinden.

Verwerking van uw gegevens

Van onze (gast)leden worden algemene en kerkelijke persoonsgegevens geregistreerd. De volgende gegevens worden geregistreerd:

 • naam en voornamen c.q. voorletters;
 • geslacht;
 • straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats;
 • geboortedatum;
 • telefoon en e-mail;
 • dooplid/belijdend lid;
 • wijk of huiskring.

Daarnaast worden de volgende (kerkelijke) gegevens geregistreerd:

 • geboorteplaats
 • datum en kerk van doop
 • datum en kerk van belijdenis
 • burgerlijke staat (“gehuwd met…”)
 • datum en kerk van huwelijksbevestiging
 • datum van binnenkomst en kerk waaruit het lid afkomstig is
 • naam ouders (bij zelfstandig wonende doopleden)

Op het publieke deel van de website worden alleen persoonsgegevens van gemeenteleden gepubliceerd wanneer dit nuttig is in verband met het uitoefenen van een functie. Hierin wordt getracht een zorgvuldige afweging te maken.

De Hoeksteen informeert leden over haar activiteiten via nieuwsbrieven, per e-mail, post, telefoon, intranet app en/of sociale media. Ook kunnen tijdens bijeenkomsten mededelingen worden gedaan met betrekking tot leden.

Uitzending kerkdiensten

Via onze website, YouTube en kerkomroep is het mogelijk om live mee te luisteren en/of te kijken met de samenkomsten. Deze livestream is met name bedoeld voor (gast)leden die de zondagse samenkomst of bijzondere bijeenkomst om persoonlijke redenen niet bij kunnen wonen. In de kerkdiensten worden soms namen genoemd van leden, bijvoorbeeld in geval van nieuwe en vertrekkende leden, in het kader van bijzondere gebeurtenissen zoals doop en huwelijk, of om voorbede te doen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De ledenadministratie bewaart persoonsgegevens die zijn verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking en wettelijk vereist is.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens, of gebruik maken van recht op beperking van de verwerking.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens de Hoeksteen van u verwerkt, kunt u een inzageverzoek doen. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aanvullen.

Heeft u vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens? Neem dan contact op met de ledenadministratie, via de scriba.

Website

Onze website is vrij toegankelijk en heeft geen afgeschermde omgeving. Via een contactformulier is het mogelijk een bericht te plaatsen, waar dan gevraagd wordt naar uw naam en uw e-mailadres. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld of gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Sociale media

De Hoeksteen is op sociale media te vinden, zoals Facebook en YouTube. Wanneer u ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. De Hoeksteen volgt zelf ook sociale-mediakanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op uw sociale media.

Websites van derden / links

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van een link met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.